На основу члана 11 Правилника о поступку од значаја за спровођење мера – програма активне политике запошљавања града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 23/2017) начелник Градске управе града Шапца, дана 12.12.2019. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ОБУКУ ЗА РАД НА РАЧУНАРУ 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Обуке за повећање могућности за запошљавање представљају меру активне политике запошљавања града Шапца предвиђену Локаним акционим планом запошљавања града Шапца за 2019. годину.

Ове обуке су намењене подизању квалитета понуде на тржишту рада, односно незапосленим лицима која желе да повећају своју могућност запошљавања.

Градска управа града Шапца ће предметни програм реализовати са Центром за стручно усавршавање коме је Решењем Агенције за квалификације Републике Србије број: 610-04-05/19/3 од 17.10.2019. год. одобрен статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих за извођење програма Основна обука за коришћење рачунара (Windows, MS Word, MS Excel, Интернет).

Обука ће се спровести током месеца децембра 2019. године и јануара 2020. године, за групу од највише 20 полазника.

Обука ће се спровести према следећем плану:

Бр. Модул Број сати
Т ПН УКУПНО
1. Основе коришћења рачунара (Windows) 2 3 5
2. MS Word  (програм за обраду текста) 7 15 22
3. MS Excel   (програм за табеларне прорачуне) 7 16 23
4. Интернет сервиси 3 7 10
УКУПНО 19 41 60

Т – теоријска настава  ПН – практична настава

 Трошкове организовања и спровођења обуке сноси Градска управа града Шапца.

 Полазницима коју обуку успешно заврше Центар за стручно усавршавање, као носилац статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих за извођење програма Основна обука за коришћење рачунара (Windows, MS Word, MS Excel, Интернет), издаће Потврду о савладаном програму образовања одраслих – Основна обука за коришћење рачунара (Windows, MS Word, MS Excel, Интернет) за следеће вештине:

  • Основно коришћење рачунара;
  • Коришћење програма за обраду текста;
  • Коришћење програма за израђивање и вршење калкулација табелама;
  • Коришћење савремених сервиса на интернету.

 КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ

Право на пријаву имају незапослена лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање – филијала Шабац, имају пребивалиште на територији града Шапца и завршену средњу школу.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве по основу Јавног позива подносе се Градској управи града Шапца (на адресу: Господар Јевремова број 6, 15000 Шабац, напомена: пријава по основу Јавног позива – обука за рад на рачунару) на прописаном обрасцу (формулар пријаве по основу Јавног позива – обука за рад на рачунару) који се може добити на Јединственом шалтеру Градске управе Града Шапца или преузети са званичне интернет презентације града Шапца ( www.sabac.rs – актуелности – огласи и конкурси)

Уз образац пријаве, прилажу се следећи докази:

  • уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање – филијала Шабац
  • фотокопија личне карте – за личне карте без чипа, односно очитани подаци за личне карте са чипом;

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 Информације о реализацији програма могу се добити путем телефона на број 015/364-144. Особа за контакт је начелник Одељења за локални и економски развој Мирјана Мецић – Маринковић.

Јавни позив отворен је до 26.12.2019. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у обзир.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube