Centar za stručno usavršavanje Šabac dobio je Satatus JPOA organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih. Agencija za kvalifikacije Republike Srbije akreditovala je dva programa – Osnovna obuka za korišćenje računara i Obuku za operativno korišćenje 3D štampača. Rešenja o odobravanju statusa juče su svečano uručena predavačima ova dva programa – Dušanu Kojiću koji će biti predavač iz oblasti računarstva i Milanu Saviću koji će realizovati obuke na 3D štampaču.

Odraslima je omogućeno da u skladu sa svojim mogućnostima biraju put sticanja obrazovanja i obučavanja i dolaženja do kvalifikacije: neformalnim putem kroz sistem obučavanja kod Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA ) (bilo da se radi o ustanovi ili drugoj organizaciji). Neformalno obrazovanje odraslih su organizovani procesi učenja odraslih na osnovu posebnih programa, a u cilju sticanja znanja i veština usmerenih na lični razvoj, rad i zapošljavanje i socijalne aktivnosti. Odobreni programi neformalnog obrazovanja realizuju se u osnovnim i srednjim školama koje imaju status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za konkretne aktivnosti obrazovanja odraslih i kod druge organizacije koja ima status javno priznatog organizatora za konkretne aktivnosti obrazovanja odraslih ( JPOA), a u skladu sa posebnim zakonom i podzakonskim aktima koji bliže uređuju ovu oblast.

Ovom akreditacijom zvanično je proširena delatnost CSU Šabac.

Izvor: http://www.mpn.gov.rs/obrazovanje-odraslih/

Galerija:

Foto: CSU Šabac