На основу члана 11 Правилника о поступку од значаја за спровођење мера – програма активне политике запошљавања града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 23/2017) начелник Градске управе града Шапца, дана 20.02.2020. године, расписује

👉ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ОБУКУ ЗА ОПЕРАТИВНО КОРИШЋЕЊЕ 3Д ШТАМПАЧА

👉ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Обуке за повећање могућности за запошљавање представљају меру активне политике запошљавања града Шапца предвиђену Локаним акционим планом запошљавања града Шапца за 2020. годину.

Ове обуке су намењене подизању квалитета понуде на тржишту рада, односно незапосленим лицима која желе да повећају своју могућност запошљавања.

Градска управа града Шапца ће предметни програм реализовати са Центром за стручно усавршавање коме је Решењем Агенције за квалификације Републике Србије број: 610-04-03/19/3 од 17.10.2019. год. одобрен статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих за извођење програма образовања одраслих – Обука за оперативно коришћење 3Д штампача.

Обука ће се спровести током месеца марта и априла 2020. године, за групу од највише 10 полазника.

Укупан фонд часова износи 40.

Трошкове организовања и спровођења обуке сноси Градска управа града Шапца.

Полазницима коју обуку успешно заврше Центар за стручно усавршавање, као носилац статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих за извођење програма образовања одраслих – обука за оперативно коришћење 3Д штампача, издаће Потврду о савладаном програму образовања одраслих – обука за оперативно коришћење 3Д штампача.

👉КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ

Право на пријаву имају незапослена лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање – филијала Шабац, имају пребивалиште на територији града Шапца, завршену минимум средњу школу и основно познавање рада на рачунару што ће бити тестирано пре почетка обуке.

👉ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве по основу Јавног позива подносе се Градској управи града Шапца (на адресу: Господар Јевремова број 6, 15000 Шабац, напомена: пријава по основу Јавног позива – обука за оперативно коришћење 3Д штампача) на прописаном обрасцу (формулар пријаве по основу Јавног позива – обука за оперативно коришћење 3Д штампача) који се може добити на Јединственом шалтеру Градске управе Града Шапца или преузети са званичне интернет презентације града Шапца ( www.sabac.rs – актуелности – огласи и конкурси)

Уз образац пријаве, прилажу се следећи докази:

– уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање – филијала Шабац
– фотокопија личне карте – за личне карте без чипа, односно очитани подаци за личне карте са чипом;
– оверена фотокопија дипломе завршене школе

👉ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о реализацији програма могу се добити путем телефона на број 015/364-142. Особа за контакт је начелник Одељења за локални и економски развој Виолета Шестић.

Јавни позив отворен је до 06.03.2020. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у обзир. У случају пријаве више лица од 10, у обзир ће се узети лица према редоследу подношења уредних пријава.

БРОЈ: 094-00-3/2020-16
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Милан Васић

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube