Obrazovni informator

САВЕТОВАЊЕ

21.8.2015, БЕОГРАД, ДОМ СИНДИКАТА

• ПРИПРЕМИТЕ СЕ ЗА НОВУ ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

® Сви учесници Саветовања у Материјалу добијају 7 Модела решења за при­ме­ну  зако­на   рацио­на­ли­за­ци­ји:  Захтев за добијање саглас­но­сти на акт о систе­матизацији · Решење о престанку радног од­носа због на­вр­ше­них година живота и стажа осигурања ко­ји су прописани за­ко­ном за одлазак у старосну пензију · Спo­рaзум o нa­стaв­ку рaднoг oднoсa · О­­д­­лука о спровођењу анкете….

СВИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА
(директорима/правницима/рачуновођама)

9.00 – 12.30

 • НОВОДОНЕТИ ПРОПИСИ 
  ® Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ® Закон о јавним набавкама ® Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава ® Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ® Закон о јавном дугу)
 •  ПЛАНИРАЊЕ ЗА 2016.
  • Планирајте кадрове и расходе за запослене за 2016. у складу са изменама прописа
  • Благовремено отпочните са доношењем финансијских планова за 2016. годину и наредни период, у складу са новим прописима
  • Планирајте јавне набавке, материјалне трошкове, издатке и капиталне пројекте

13.00 – 16.00

СПЕЦИЈАЛНО ЗА ПРОСВЕТУ
(предшколско/основно/средње образовање/домови ученика)

 • ИЗВРШИТЕ ПОТРЕБНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА БУЏЕТСКИМ КАЛЕНДАРОМ
  • УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ПРОПИСИМА У ПРИПРЕМИ КРОЗ САГЛЕДАВАЊЕ НАЈАВЉЕНИХ НОВИНА И ПОСЛОВНИХ ОБАВЕЗА, КАО И НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
  (УСКЛАЂИВАЊЕ АКАТА)

Детаљније информације о Програму и начину пријављивања учесника можете преузети на следећим линковима:

» Програм         » Пријава

Само за непретплатнике (Наруџбеница за II полугодиште, уз Сагласност за одложено плаћање)

» Наруџбеница за II полугодиште
» Сагласност за претплату

КОНТАКТ

 • Инфо-центар 011 (3036  531; 3036  532)
 • Претплата 011 (3286 542)

mreza-rc-csu

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube