Više informacija

166 Vodič za vaspitače - porodica u vrtlogu droge

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    015/391-599

166 Vodič za vaspitače – porodica u vrtlogu droge 

Kompetencija: K3
Prioriteti: 8

Autori Nedeljko Jović, diplomirani psiholog, direktor agencije „Agape 7“, Novi Sad

Realizatori Nedeljko Jović, diplomirani psiholog, direktor Agencije „Agape 7“, Novi Sad; .Laura Živković, diplomirani pedagog, pedagoški savetnik, Agencije „Agape 7“, Novi Sad

Opšti cilјevi Motivisanje i podrška nastavnicima u prevenciji zloupotrebe PAS; Sticanje veština i znanja nastavnika da se planira i sprovodi sistematski i kontinuirani preventivni rad u školi za učenike nastavnike, roditelje i lokalnu zajednicu.

Specifični cilјevi Savetodavni rad sa porodicama, simptomatologija zloupotrebe PAS; Planiranje akcija pomoći, podrške i savetodavnog rada sa mladim zavisnicima, uzrok recidiva i planiranje mera zaštite.

Teme programa Adolescencija i rizična ponašanja mladih;Tipologija rizičnih porodica – savetodavno preventivni rad sa roditeljima; Podela psihoaktivnih supstanci (način korišćenja, znaci, simptomi i posledice); Kako prepoznati narkomana (zavisnika) i kako reagovati, testiranje na droge;Terapija narkomanije, mogućnost lečenja i rehabilitacije zavisni; Praktična primena znanja u planiranju preventivnih i savetodavnih aktivnosti u školskoj sredini

Cilјna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika 30
Trajanje jedan dan (8 bodova)