Više informacija

267 Kako pomoći učeniku da savlada matematiku

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    015/391-599

267 Kako pomoći učeniku da savlada matematiku

Kompetencija: K2
Prioriteti: 1

Autori Verica Lukić, profesor razredne nastave, pedagoški savetnik, OŠ “Kralj Aleksandar Prvi Karađorđević”, Jadranska Lešnica; Dušanka Rangelov, profesor razredne nastave, OŠ “Kralj Aleksandar Prvi Karađorđević”, Jadranska Lešnica

Realizatori Verica Lukić, profesor razredne nastave, pedagoški savetnik, OŠ “Kralj Aleksandar Prvi Karađorđević”, Jadranska Lešnica; Dušanka Rangelov, profesor razredne nastave, OŠ “Kralj Aleksandar Prvi Karađorđević”, Jadranska Lešnica

Opšti cilјevi Osposobljavanje učitelja/nastavnika za pružanje pomoći učeniku da savlada matematiku kroz razne zabavne aktivnosti koje povezuju matematiku sa svakodnevnim životom.

Specifični cilјevi
 Jačanje kompetencija učitelja/nastavnika za pružanje pomoći učeniku da nauči rešavati probleme, matematički komunicira i demonstrira sposobnosti matematičkog razmišljanja; Podrška učenicima u procesu razmišljanja i učenja matematike kroz raznovrsne aktivnosti, igre za učenje i kroz vežbe kreativnosti; Proširivanje znanja i veština učesnika u razvijanju matematičkog razmišljanja učenika; Širenje repertoara igara, tehnika poučavanja, mišljenja; Razmena primera dobre prakse; Podsticati kreativnosti nastavnika da sami osmišljavaju različite načine realizacije pojedinih sadržaja iz programa.

Teme programa
 Program i pravila rada (sadržaj programa i plan rada); Matematika je rešavanje problema,komunikacija i razmišljanje (osobine koje će poboljšati učenikovo razumevanje i interes za matematiku); Ljubav prema matematici (kako zavoleti matematiku? na koga i na šta se možemo osloniti?); Stav roditelja prema matematici ima uticaja na stav dece prema matematici (eukovanje roditelja, različiti načini kojim roditelji mogu pomoći deci da steknu pozitivne navike i aktivnosti kroz koje porodice mogu uklopiti matematiku u svakodnevni život; Saradnja roditelja i učitelja); Preporuke za učitelje (preporuke za učitelje kako da postignu uspeh u poučavanju); Važne činjenice koje treba znati (matematički problemi se mogu rešavati na različite načine. Pogrešni odgovori mogu biti od koristi! Računanje u glavi je veoma važno); Šta deca uče iz matematike u školi? (Matematički sadržaji. Šta se očekuje od dece?); Udžbenik matematike za učenike u inkluziji (odgovarajući udžbenik, vrste zadataka)

Cilјna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika 30
Trajanje jedan dan (8 bodova)