Više informacija

303 Darovito dete u školi i šta sa njim

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    015/391-599

303 Darovito dete u školi i šta sa njim

Kompetencija: K3
Prioriteti: 1

Autori mr Danijela Obradović, stručni saradnik psiholog OŠ“Desanka Maksimović“ Valjevo; mr Mira Jovanović, predavač strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac

Realizatori mr Danijela Obradović, stručni saradnik psiholog OŠ“Desanka Maksimović“ Valjevo; mr Mira Jovanović, predavač strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac

Opšti cilјevi Obogaćivanje znanja nastavnika o fenomenu darovitosti, senzibilizacija nastavnog kadra na potrebe i mogućnosti darovitih učenika, kao i sticanje znanja o oblicima i metodama rada sa darovitim učenicima

Specifični cilјevi Sticanje znanja o prirodi i razvoju darovitosti, o specifičnostima porodičnog i emocionalnog statusa darovitih učenika; Unapređenje veština značajnih za napredovanje darovitih učenika; Sticanje znanja o metodama i oblicima rada sa darovitim učenicima.

Teme programa Zakonska rešenja i školovanje darovitih; Mitovi o darovitosti; Tradicionalne spram savremenih koncepcija darovitosti; Pregled novijih istraživanja darovitosti značajnih za školsku praksu; Implicitne teorije o darovitosti; Razvoj darovitosti; Dimenzije različitosti: tipovi i nivoi darovitosti; Porodični i emocionalni status darovitog učenika; Darovitost i porodica; Emocionalni život darovitog deteta; Osobine darovitih učenika koje olakšavaju i otežavaju rad nastavnika; Identifikacija darovitih učenika; Oblici vaspitno-obrazovnog rada sa darovitim učenicima; Podbacivanje darovitih – paradoks i činjenica

Cilјna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika 15-30
Trajanje dva dana (16 bodova)