Više informacija

40 - Kažimo ne elektronskom nasilju

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    015/391-599

40 – Kažimo ne elektronskom nasilju

Kompetencija: K3
Prioriteti: 4

Autori  Đorđević Slađana, nastavnik računarstva i informatike, Poljoprivredno veterinarska škola sa domom učenika “Svilajnac”, Svilajnac

Realizatori 1.Đorđević Slađana, nastavnik računarstva i informatike, Poljoprivredno veterinarska škola sa domom učenika “Svilajnac”, Svilajnac; Panić Gordana, nastavnik srpskog jezika i književnostie, Poljoprivredno veterinarska škola sa domom učenika “Svilajnac”, Svilajnac

Opšti cilјevi Unaređivanje znanja o oblicima i vrstama e-nasilja na Internetu. Usvajanje znanja, umeća i veština o načinima zaštite, suzbijanja, prepoznavanja, reagovanja i prijavljivanja e-nasilja na Internetu čije su žrtve ali i akteri, sve češće, deca školskog uzrasta.

Specifični cilјevi Upoznavanje sa oblicima e-nasilja. Sticanje osnovnih znanja o opasnostma koje sa sobom nosi korišćenje Internet servisa; Osposobljavanje za suzbijanje, prepoznavanje, zaštitu i reagovanje na e-nasilje; Unapređivanje znanja o zaštiti privatnosti na društvenim mrežama; Upoznavanje sa fenomenom vršnjačkog e-nasilja ,reagovanjem, prijavljivanjem i mogućim posledicamana razvoj ličnosti deteta; Osposobljavanje polaznika za reagovanje u situaciji kada je sam žrtva e-nasilja; Upoznavanje sa ulogom škole, učenika i roditelja u cilju suzbijanja e nasilja; Upoznavanje sa fenomenom internet zavisnosti, prepoznavanjem i reagovanjem; Podsticanje na edukaciju kolega, roditelja i učenika u cilju prevencije e-nasilja.

Teme programa Šta nam nude savremene informacione tehnologije; Elektronsko nasilje na internetu i njegove specifičnosti; Fenomen i zamke društvenih mreža; Vršnjačko nasilje na internetu; Kada nastavnik postane e-plen; Stavovi mladih u Srbiji prema e-nasilju; Uloga roditelja i škole u sprečavanju, otkrivanju, suzbijanju i reagovanju na elektronsko nasilje nad decom; Sajber psihologija i internet zavisnost; Visokotehnološki kriminal

Cilјna grupa nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Broj učesnika 30
Trajanje dva dana (16 bodova)