Više informacija

151 Inovacije u nastavi društvenih nauka

  • Email

    rcsabac@gmail.com

  • Telefon

    015/391-599

151 Inovacije u nastavi društvenih nauka 

Kompetencija: K2
Prioriteti: 1

Autori Ljiljana Žižić, msr, sociolog i nezavisni sertifikovani trener, Bačka Palanka; Ana Zotova, master profesor filozofije – doktorand, Univerzitet u Beogradu; Zorica Kuburić, doktor socioloških nauka, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Katedra za sociologiju

Realizatori Ljiljana Žižić, msr, sociolog i nezavisni sertifikovani trener, Bačka Palanka; Ana Zotova, master profesor filozofije – doktorand, Univerzitet u Beogradu; Zorica Kuburić, doktor socioloških nauka, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Katedra za sociologiju

Opšti cilјevi
 Unapređivanje nastave društvenih nauka u osnovnim i srednjim školama i profesionalno usavršavanje nastavnika iz oblasti društvenih nauka.

Specifični cilјevi
 Osposobiti nastavnike za primenu i korišćenje inovativnih metoda i tehnika rada u nastavi društvenih nauka; Unaprediti metodičko-didaktičke kompetencije nastavnika za realizaciju nastavnih i vannastavnih sadržaja iz oblasti društvenih nauka; Učiniti nastavu društvenih nauka kvalitetnijom i sadržajnijom kroz razvijanje kreativnih i inovativnih pristupa; Upoznati nastavnike sa najnovijim metodama u nastavi društvenih nauka i primerima dobre prakse u izvođenju nastave društvenih nauka; Podsticanje motivacije nastavnika društvenih nauka za usavršavanjem nastavnog procesa i povezivanje nastave društvenih nauka sa ostalim predmetima u školi.

Teme programa
 Savremeni trendovi u nastavi društvenih nauka; Ishodi učenja – osnovni pojmovi, pisanje ishoda, povezanost sa nastavom i ocenjivanjem; Pristupi, tehnike i metode u nastavi društvenih nauka; Praktična primena inovacija u nastavi društvenih nauka

Cilјna grupa vaspitač u domu učenika, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), stručni saradnik u školi, nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta

Broj učesnika 25
Trajanje dva dana (16 bodova)