kids-athletics
Prijavi se

Kotizacija: 4.500,00 dinara po učesniku

Datum i vreme održavanja seminara biće naknadno objavljen po formiranju grupe.

K 2, P 1

Autori: Prof. Charies Gozzoli, PhD, Faculte des Sciences du Sport, Aix Marseille Universite; Abdel Malek El-Habil, PhD, Senior Lecturer IAAF; prof. dr Dušan Perić, redovni profesor Fakulteta za sport i turizam Univerziteta Educons u Novom Sadu

Realizatori: prof. dr Dušan Perić, redovni profesor Fakulteta za sport i turizam Univerziteta Educons u Novom Sadu; Dragutin Topić, diplomirani trener atletike, Koordinator programa Kids Athletics u Atletskom savezu Srbije; Dragana Perić, profesor fizičke kulture, saradnik Fakulteta za sport i turizam Univerziteta Educons u Novom Sadu

Opšti cilјevi: Primena atletike u radu sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, kao bazične fizičke aktivnosti kojom se razvijaju prirodni oblici kretanja i rešavaju brojni zdravstveni i metodički problemi.

Specifični cilјevi: Osposoblјavanje vaspitača i učitelјa da samostalno primenjuju odabrane atletske sadržaje u instutucionalnim uslovima rada, koji poslenjih godina dominiraju u najrazvijenijim evropskim zemlјama. Stvaranje dobre pedagoške osnove za uklјučivanje sve dece u najzdravije forme fizičkog vežbanja. Omogućavanje tesne saradnje obrazovnih ustanova sa lokalnom samoupravom i sportskim klubovima. Stvaranje uslova da se rana sportska selekcija sprovodi po humanim i naučno utemelјenim principima.

Teme programa: Motoričke sposobnosti i zdravstveni status dece u savremenom društvu; Stanje fizičkog vaspitanja u Srbiji; Logika programa Dečje atletike; Koncept IAAF programa Kids Athletics; Principi programa; Primena programa u predškolskim ustanovama i osnovnim školama; Razvojne karakteristike dečje motorike; Senzitivni periodi razvoja; Atletske discipline prilagođene uzrastu dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta; Rano otkrivanje darovitosti; Oprema za realizaciju programa; Evidentiranje procesa takmičenja; Monitoring primenjenih sadržaja

Cilјna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Trajanje: tri dana (24 boda)

pdfAGENDA