seminari-e-formazione-themis
  • Vreme dogadjaja:
  • Lokacija: OŠ”Dimitrije Tucović” Jabučje
  • Predavači: Seminar 315,
Popunjen broj

Kataloški broj obuke: 315 ; K3 ;  P51

26.8.2017. u OŠ”Dimitrije Tucović” iz Jabučja održaće se jednodnevni seminar 315 “Kompetentan nastavnik i pedagog za inkluziju u savremenoj školi”. Seminar je predviđen za zaposlene škole iz Jabučja.

Ciljna grupa seminara su: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi

Opšti ciljevi seminara su: Unapređenje i jačanje kapaciteta nastavnika i pedagoga za inkluziju; Proširivanje znanja o profesionalnim kompetencijama, senzibilizacija nastavnika i pedagoga na potrebe i mogućnosti dece sa poteškoćama u razvoju.

Specifični ciljevi programa su: Upoznavanje nastavnika i stručnih saradnika-pedagoga sa načinima jačanja njihove profesionalne uloge u timu za inkluziju; Obuka nastavnika i pedagoga za samovrednovanje sopstvene prakse; Razvijanje svesti o neophodnosti kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika i stručnih saradnika-pedagoga u oblasti inkluzivnog obrazovanja; Ospsobljavanje nastavnika i stručnih saradnika za nove koncepte u radu po inkluzivnom modelu u skladu sa novim Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja; Razvoj profesionalnih komptenecija, uspostavljanje standarda struke u pogledu obavljanja poslova, vođenja dokumentacije.