workshop-e1426544212784
  • Vreme dogadjaja:
  • Lokacija: OŠ “Kosta Đukić” iz Mladenovca
  • Predavači: Seminar 477,
Popunjen broj

Kataloški broj obuke: 477 ; K3 ;  P2

27.8.2017. u OŠ “Kosta Đukić” iz Mladenovca održaće se jednodnevni seminar 477 “Diferencirana nastava”. Seminar je predviđen za zaposlene škole.

Ciljna grupa seminara su: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Opšti ciljevi seminara su: Razvijanje svesti o značaju diferencirane nastave; Planiranje interakcije svih učesnika u obrazovno-vaspitnom radu, zasnovane na poštovanju različitosti i uvažavanju potreba; Podsticanje samopouzdanja učenika; Praćenje aktivnosti učenika.

Specifični ciljevi programa su: Upoznavanje sa oblicima diferencirane nastave; Uočavanje različitih vrsta motivacije i načina motivisanja učenika uz uvažavanje individualnosti; Podržavanje učenika da slobodno iznose svoje ideje, postavljaju pitanja, diskutuju i komentarišu; Sagledavanje principa organizacije grupa; Uočavanje obeležja interakcije u grupi; Izrada didaktičkih modela obrazovno-vaspitnog rada; Primenjivanje različitih oblika individualne nastave; Osnaživanje nastavnika za pružanje podrške učenicima i primenjivanje različitih strategija praćenja različitih aspekata ličnosti učenika – saradnju sa drugim učenicima, reagovanje na neuspeh; Uviđanje značaja obezbeđivanja mogućnosti i okruženja za aktivnosti, interesovanja i potrebe učenika uvažavajući njihove stavove i mišljenja.