преузимање (1)
  • Vreme dogadjaja:
  • Lokacija: PU “Boško Buha” Beograd
  • Predavači: Seminar 589,
Popunjen broj

Kataloški broj obuke: 589 ; K3 ;  P2

16.9.2017. u PU “Boško Buha” iz Beograda održaće se jednodnevni seminar 589 “Projektni pristup učenju u funkciji ostvarivanja principa integrisanog i kooperativnog učenja u vaspitnoj grupi”. Seminar je predviđen za zaposlene škole.

Ciljna grupa seminara su: vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi.

Opšti ciljevi seminara su: Unapređivanje kvaliteta planiranja, realizacije i evaluacije u vaspitno-obrazovnom radu u vaspitnoj grupi kroz projektni pristup programiranju.

Specifični ciljevi programa su: Upoznavanje vaspitača sa različitim programskim modelima sa tendencijom detaljnijeg upoznavanja programskog pristupa usmerenog na odnose; Osnaživanje vaspitača da procenjuju i uvažavaju detetova rana iskustva i da na temelju te procene obezbeđuju programski kontekst u kome će se omogućiti deci da istražuju okolinu, koriste jezik, učestvuju u aktivnostima sa vršnjacima i različitim odraslim osobama da bi razvili svoje potencijale; Širenje znanja o potencijalima projektnog učenja i njegovog značaja za integrisani pristup u učenju; Ovladavanje tehnikama za: izbor projektnih tema relevantnih za decu; strukturiranje projekta; izbor sredine i materijala za razvijanje projekta; praćenje i dokumentovanje i vrednovanje projekta.