Na osnovu člana 10 stav 1, u vezi sa članom 11 stav 1 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, broj 109/2021) i člana 4 Pravilnika o radu stručnog tima Zavoda u postupku odobravanja i praćenja realizacije odobrenih oblika stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora (internet adresa Zavoda http://www.zuov.gov.rs/wpcontent/uploads/2014/01/Pravilnik-zavoda-strucni-tim-za-odobravanje-i-pracenjeusavrsavanja.pdf), Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dana 22. novembra 2021. godine raspisuje

K O N K U R S

za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2022/2023, 2023/2024. i 2024/2025. godinu

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica koja su registrovana za delatnost u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika stručnih predmeta u srednjim stručnim školama mogu da organizuju i privredna društva i ustanove čija je delatnost predmet stručnog usavršavanja. Pravo učešća na konkursu nemaju programi koji su odobreni u dva ili više ciklusa akreditacije, a nemaju nijednu realizaciju. Programi koji su odobreni u jednom ciklusu akreditacije, a nemaju nijednu realizaciju, imaju pravo učešća na konkursu, s tim što se procenjuju kao da se prvi put prijavljuju.
Prijava treba da bude u celini pripremljena i dostavljena u skladu sa tekstom ovog konkursa i da sadrži sledeću dokumentaciju:
ropratno pismo koje sadrži spisak dokumentacije dostavljene uz prijavu, naziv i broj programa koji se prijavljuje, overeno potpisom odgovornog lica i pečatom podnosioca prijave;

– popunjen formular prijave, u elektronskom i štampanom obliku (overen potpisom odgovornog lica i pečatom podnosioca prijave) koji se preuzima sa internet adrese Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja https://prijava.zuov-katalog.rs/

– akt o osnivanju podnosioca prijave ili izvod iz statuta (stranice sa zavodnim pečatom, brojem i članom koji se odnosi na navedenu delatnost);

– izvod iz registra nadležnog organa;

– uplata novčanih sredstava (12.000 dinara bez PDV-a) vrši se isključivo na osnovu predračuna koji izdaje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; predračun se može dobiti upućivanjem zahteva na mejl adresu konkurs@zuov.gov.rs ili telefonskim putem na broj 011/206-80-26 (Dragan Đorđević), 011/206-80-38 (Vladana Jovanovski) ili 011/206-8024 (Jelena Luković).

Prijava se podnosi u pisanom i elektronskom obliku:
– u pisanom obliku dostaviti kompletnu dokumentaciju iz tačke 2. ovog konkursa, neposredno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – ne otvaraj“, na adresu: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Fabrisova 10, 11040 Beograd, poštanski fah 2;
u elektronskom obliku, dostaviti popunjen formular na internet adresu Zavoda https://prijava.zuov-katalog.rs/

Nepotpune, nepravilno popunjene, neblagovremeno poslate prijave, prijave za programe na jezicima nacionalnih manjina*, kao i prijave za koje je uplatu izvršilo fizičko lice neće se razmatrati.
Prilikom odobravanja programa stalnog stručnog usavršavanja procenjuje se da li su ispunjeni sledeći zahtevi:
– da program doprinosi razvijanju kompetencija nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika;

– da su elementi programa obuke (cilj, prioritetna oblast na koju se program odnosi, kompetencija/e koju program razvija, očekivani ishodi, sadržaj, trajanje programa i vremenski raspored aktivnosti, oblici rada, ciljne grupe, način provere stečenih znanja i veština, način praćenja efekata programa i način pružanja podrške polaznicima obuke u primeni stečenih znanja i veština u praksi) međusobno povezani i logično usaglašeni;

– da program doprinosi stručnom usavršavanju u odabranoj prioritetnoj oblasti;

– da su prikazani rezultati analize potreba za SU na koje program obuke odgovara ili da su navedeni rezultati istraživanja koji vode ka postizanju očekivanih ishoda obuke;

– da program odgovara važećoj programskoj koncepciji vaspitno-obrazovnog i obrazovno-vaspitnog rada;

– da je najveći broj učesnika po grupi 30 za neposredno izvođenje, odnosno 45 za obuke koje se ostvaruju na daljinu putem interneta;
da su obezbeđena najmanje dva realizatora po grupi od 30 učesnika za obuke koje se ostvaruju kroz neposredan rad, a za obuke koje se ostvaruju na daljinu putem interneta na svakih 45 učesnika potrebno je da bude obezbeđen jedan realizator;

– da program koji se ostvaruje kroz neposredan rad traje najkraće osam, a najduže 24 sata, obuka može da traje najduže osam sati dnevno;

– da program koji se ostvaruje na daljinu putem interneta može da traje od dve do pet nedelja, sa maksimalnim opterećenjem od osam sati nedeljno, u ukupnom trajanju od osam do 40 sati; u okviru ovih 40 sati može da postoji i deo koji se ostvaruje neposredno, a koji se po pravilu izvodi u grupama do 30 učesnika;

– da su reference organizatora programa u vezi sa temom programa i da su odgovarajuće;

– da su reference autora u vezi sa temom programa i da su odgovarajuće;

– da su reference prijavljenih realizatora obuke u vezi sa temom programa, veštinama i iskustvom u izvođenju obuka i da su odgovarajuće;

– da su definisani odgovarajući radni materijali i oprema za izvođenje programa;

– da su obezbeđeni materijalno tehnički uslovi za realizaciju programa na daljinu;

– ukoliko su programi već realizovani, procenjuje se i da li su ispunjeni sledeći zahtevi: da su opisani načini na koje je praćena primena stečenih znanja i veština u praksi, da je priložen primer ilustracije ostvarenosti planiranih efekata programa u praksi, da su dati podaci o ustanovi u kojoj je planirani efekat vidljiv i podaci o autoru primera, da su, ukoliko ih je bilo, unete promene u program opravdane i uspešno doprinose ostvarivanju programa.
Ukoliko program po modulima traje više od 24 sata, ti moduli koji prelaze 24 sata posebno se prijavljuju.
Jedan realizator se može prijaviti najviše za pet programa.
Konkurs traje od 22. novembra do 25. decembra 2021. godine. U tom periodu rad sa strankama je od 10 – 14 časova.
O rezultatu konkursa Zavod će u pisanoj formi obavestiti učesnike najkasnije do kraja juna 2022. godine.
Lica ovlašćena za dodatna obaveštenja su: Jelena Ilić (elektronski obrazac – tel. 011 206 80 61), Ratko Nikolić (elektronski obrazac – tel. 011 206 80 50), Dragan Rakita i Suzana Deretić (pisani oblik prijave – tel. 011 206 80 21).
Konkurs je objavljen na internet adresi Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja www.zuov.gov.rs

* NAPOMENA: Programe koji se izvode na jezicima nacionalnih manjina odobrava Pedagoški zavod Vojvodine koji samostalno objavljuje konkurs.

Prevodilac:

Facebook

Grad Šabac
Grad Šabac

You tube

You tube