Često postavljena pitanja

Odgovori na najčešća pšitanja

Stručno usavršavanje

Na osnovu člana 129. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj 72/09), nastavnik/vaspitač, stručni saradnik, sa licencom i bez licence, dužan je da se stalno usavršava radi uspešnijeg ostvarivanja i unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada i sticanja kompetencija potrebnih za rad, u skladu sa opštim principima, kao i za postizanje ciljeva obrazovanja i standarda postignuća.
Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 8 Zakona, organ upravljanja donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju. Zatim, odredbom člana 129. stav 5. propisano je da plan strušnog usavršavanja donosi organ upravljanja ustanove, u skladu sa prioritetima ustanove, radi ostvarivanja ciljeva obrazovanja i standarda postignuća i prioriteta Ministarstva.
Direktor je odgovoran, na osnovu člana 62. stav 3. tačka 7 Zakona za planiranje i praćenje stručnog usavršavanja, ali i ovlašćen je da sprovodi postupak za sticanje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika. Odredbom člana 66. stav 15. Zakona propisano je da pedagoški kolegijum razmatra pitanja i daje mišljenje u vezi sa poslovima direktora koji se odnose, između ostalog, i na planiranje i praćenje stručnog usavršavanja i sprovođenje postupka za sticaje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika. Dakle, direktor je predlagač plana stručnog usavršavanja zaposlenih organu upravljanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje. Na osnovu plana koji usvoji organ upravljanja direktor donosi operativni plan o kojem pribavlja mišljenje pedagoškog kolegijuma.
Odredbom člana 48. Zakona propisano je da se samovrednovanjem ustanova ocenjuju: kvalitet programa obrazovanja i vaspitanja i njegovo ostvarivanje, svi oblici i načini ostvarivanja i obrazovno-vaspitnog rada, stručno usavršavanje i profesionalni razvoj, uslovi u kojima se ostvaruje obrazovanjei vaspitanje, zadovoljstvo učenika i roditelja, odnosno staratelja dece i učenika. Izveštaj o samovrednovanju kvaliteta rada ustanove podnosi direktor vaspitno-obrazovnom, nastavničkom/pedagoškom veću, savetu roditelja i organu upravljanja.

Najčešća pitanja

Odredbom člana 48. stav 3. Zakona razvojni plan ustanove donosi se na osnovu izveštaja o samovrednovanju, koji obuhvata i stručno usavršavanje i profesionalni razvoj, kao i na osnovu izveštaja o ostvarenosti standarda postignuća i drugih indikatora kvaliteta rada ustanove.
Školska uprava Ministarstva prosvete se organizuje i radi koordiniranja stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika, direktora i sekretara ustanova. (član 26. stav 2. tačka 2.).
Odredbama člana 38. Zakona propisano je da jedinica teritorijalne autonomije, odnosno jedinica lokalne samouprave, može samostalno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave da osnuje centar za stručno usavršavanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne službe. U ostvarivanju delatnosti centar je dužan da poštuje opšte principe i ciljeve obrazovanja i vaspitanja i da stručno usavršavanje zaposlenih ostvaruje u skladu sa ovim zakonom. On vrši izbor odobrenih programa stručnog u savršavanja i daje prednost onim programima za koje proceni da na najcelishodniji način obezbeđuju postizanje opštih standarda postignuća i obavlja druge poslove.
Može da ima posledice jer članom 127. stav 6. Zakona propisano da se licenca suspenduje nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku koji se nije stručno usavršavao, a prosvetni savetnik u svom izveštaju utvrdi da razlozi za to nisu opravdani.
U toku stručnog usavršavanja nastavnik, vaspitač i stručni saradnik može profesionalno da napreduje sticanjem zvanja: pedagoški savetnik, samostalni pedagoški savetnik, viši pedagoški savetnik i visoki pedagoški savetnik, što mu daje pravo na uvećanu platu. Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima pravo na odsustvo iz ustanove u trajanju od tri radna dana godišnje radi pohađanja odobrenog oblika, načina i sadržaja stručnog usavršavanja. Raspored odsustva nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika radi stručnog usavršavanja planira pedagoški kolegijum.
English EN Serbian SR